SAR (Sexual Attitude Reassessement and Restructuring Training) 2ga edycja!


sar2

For English scroll down!

Zapraszamy na SAR amerykański program treningowy dla osób profesjonalnie zajmujących się terapią rodzin oraz doradztwem w zakresie seksualności i relacji intymnych.

To wyjątkowa okazja zdobycia certyfikatu, który jest obowiązkowy dla amerykańskich specjalistów zajmujących się seksualnością.
W treningu w Polsce może wziąć udział tylko 30 osób!

SAR Sexual Attitude Reassessement and Restructuring Training (Trening Ponownej Oceny i Restrukturyzacji Postaw wobec Seksualności) to obowiązkowy element edukacji amerykańskich terapeutów seksualnych, doradców i edukatorów wymagany w procesie certyfikacji przez AASECT (Amerykańskie Towarzystwo Edukatorów, Doradców i Terapeutów Seksualnych)

SAR Polska to 3-dniowy program przygotowany specjalnie dla polskich uczestników, prowadzony przez Dr. Patti Britton prekursorkę sex-coachingu w USA, byłą przewodniczącą AASECT, autorkę wielu bestsellerowych książek oraz Dr. Roberta Dunlapa współzałożyciela Sex Coach University. Oboje prowadzą treningi SAR od ponad 20 lat w USA a od niedawna również w Europie (więcej informacji poniżej)
link do wydarzenia anglo-języcznego: (w przygotowaniu)

Czym jest SAR?
Trening SAR (Sexual Attitude Reassessment and Restructuring) został wprowadzony w latach 60-tych, jako obowiązkowy element praktycznego szkolenia studentów seksuologii w Instytucie Zaawansowanych Badań nad Ludzką Seksualnością w San Francisko (Institute for the Advanced Study of Human Sexuality), macierzystej uczelni Dr. Patti Britton i Dr. Roberta Dunlapa. Obecnie SAR jest jedynym uniwersalnym treningiem w USA, który jest obowiązkowy dla wszystkich specjalistów z dziedziny seksuologii, terapii seksualnej, edukacji seksualnej czy coachingu seksualnej
Amerykańskie Stowarzyszenie Edukatorów, Doradców, i Terapeutów Seksualnych (American Association of Sex Educators Counselors and Therapists; AASECT) pisze w swoich wytycznych odnośnie seminariów SAR::
„Seminarium Ponownej Oceny Postaw wobec Seksualności (SAR) jest zorientowanym na proces, ustrukturyzowanym doświadczeniem grupowym, które ma na celu poszerzyć świadomość uczestników na temat własnych postaw i wartości związanych z seksualnością, i wesprzeć ich w zrozumieniu, w jaki sposób postawy i wartości te wpływają na nich w sferze zawodowej oraz osobistej. Ponieważ głównym celem SAR jest badanie postaw i wartości, nie jest ono tradycyjnym doświadczeniem akademickim służącym rozpowczechnianiu czysto formalnej wiedzy, ani też psychoterapią nakierowaną na rozwiązywanie problemów osobistych.”
Seminarium SAR konfrontuje uczestników z szerokim wachlarzem ekspresji seksualnej, by ujawnić, w których obszarach czują się oni komfortowo, a gdzie są zaskoczeni lub zaniepokojeni. SAR skupia się na stworzeniu wspierającej i zapewniającej poufność przestrzeni, w której możliwe jest większe uświadomienie sobie własnych postaw, wartości, i przekonań na temat seksu, zachowań seksualnych, różnych seksualności i tożsamości płciowych. To pozwala uczestnikom ocenić, zbadać, i podważać je w sposób bezpieczny i nie osądzający.
Seminarium SAR jest wysoce prowokującym, bezpośrednim, intelektualnym i emocjonalnym doświadczeniem, które zaprojektowane jest na dochodzenie do granic strefy komfortu, wywoływanie uczuć oraz konfrontacji z postawami, przekonaniami i wartościami na temat seksualności. Prezentacje składają się z materiałów multimedialnych (w tym film współczesny, telewizja i sztuki wizualne), oraz sfilmowanych wypowiedzi i paneli dyskusyjnych / demonstracji na żywo wskazujących potencjalny zakres współczesnej ludzkiej ekspresji seksualnej.
Trening zawiera również elementy procesu grupowego, pracy w grupach pod opieką facylitatorów.

Trening SAR jest obowiązkowym elementem szkolenia w Sex Coach University, którego reprezentantkami w Polsce są: Agata Loewe , Karolina Aquabal oraz Marta Niedźwiewcka (www.sexcoachu.com)

Informacje o prowadzących:

PATTI BRITTON – certyfikowana kliniczna seksuolożka, wieloletnia prezeska Amerykańskiego Towarzystwa Edukatorów, Doradców, i Terapeutów Seksualnych (American Association for Sexuality Educators, Counselors and Therapists; AASECT), członkini w Amerykańskiej Akademii Seksuologów Klinicznych (American Academy of Clinical Sexologists) oraz Amerykańskiej Komisji Seksuologii (American Board of Sexology), edukatorka seksualna certyfikowany przez AASECT; dożywotnie certyfikowany członek American College of Sexologists, członkini Society for Scientific Study of Sexuality, profesorka seksuologii w Instytucie Zaawansowanych Badań nad Ludzką Seksualnością (Institute for the Advanced Study of Human Sexuality), adjunkt specjalizacji „Sexuality Certificate” w Chicago School of Professional Psychology w Westwood.
Jest również autorką setek artykułów i czterech wspaniałych książek, popularną i szanowaną mentorką dla kolegów po fachu, cyber-diwą seksualności, „sekspertka” w popularnych magazynach oraz programach telewizyjnych oraz gospodynią własnej strony internetowej i ponad 40 filmów DVD o seksualności. Prowadzi prywatny gabinet w Beverly Hills oraz przeprowadza warsztaty dla par w czarujących uzdrowiskach w Las Vegas i Kalifornii. Dr Britton jest współzałożycielką Sex Coaching University, pierwszego na świecie instytutu szkolącego i uwierzytelniającego specjalistów w dziedzinie coachingu seksualnego.

ROBERT DUNLAP – seksuolog kliniczny i edukator seksualny certyfikowany przez AASECT. Współzałożyciel, administrator i dyrektor medialny Sex Coach University. Dr. Robert Dunlap is a graduate of The Institute for The Advanced Study of Human Sexuality where he did research and his doctoral dissertation on “Aphrodisiacs: Herbals , Botanicals and Supplements.” He is a member of The Society for the Scientific Study of Sexuality, The American College of Sexologists and The Academy of Television Arts and Sciences.
Jest również reżyserem filmów dokumentalnych z obszaru seksualności. Jest twórcą m.in.“Beyond Vanilla” oraz „Xaviera Hollander: The Happy Hooker, Portrait of a Sexual Revolution”

DLA KOGO JEST SAR?

Udział w SAR rekomendujemy:
psychologom/lożkom, trenerom/rkom rozwoju osobistego, coachom, edukatorom/kom, nauczycielom/ką tantry i duchowej seksualności, doradcą/czynią, terapeutom/tkom seksualnym,fizjoterapeutom/tką, przedstawicielom/lką zawodów związanych ze zdrowiem, duchownych, socjologom/żkom, specjalistom/tką planowania rodziny, badaczom/ką seksualności oraz tym, którzy/re w swojej pracy mogą mieć kontakt z ludzką seksualnością.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

SAR jest trzydniowym kursem weekendowym.
Pierwsze zajęcia odbywają się w piątek w godzinach 19-22 i są kontynuowane w sobotę i niedzielę w godzinach 9-17
Zgodnie z tradycją treningom SAR towarzyszą dodatkowe imprezy o charakterze rozrywkowo-edukacyjnym z obszaru seksualności.
Szczegóły imprez towarzyszących zostaną podane zainteresowanym na maila.

Koszt:
Studentki_ci (w tym SexCoachU) :$350, cena promocyjna do 14 lutego 2014: $300
Osoby po ukończonych studiach: $450, cena promocyjna do 14 lutego 2014: $400
Pary: $600, cena promocyjna do 14 lutego 2014: $550

koszt nie obejmuje zakwaterowania, wyżywienia i nieobowiązkowych imprez dodatkowych

zajęcia odbywają się w języku angielskim i polskim!

w treningu będą brały udział osoby z całej Europy oraz Stanów, będzie również grupa robocza polskojęzyczna

kontakt: info@pozytywnaseksualnosc.pl
ORGANIZACJA 2giej POLSKIEJ EDYCJI:

Agata Loewe – Psycholożka , seksuolożka, edukatorka seksualna i aktywistka Pozytywnej Seksualności. .

Wydarzenie na fb: https://www.facebook.com/events/513907988716869/?fref=ts

—————————————————————

We have the great honor to invite you to the first Poland-based “SAR“ training program for professionals engaged in education, therapy and counseling in the field of sexuality and intimate relationships. This is the most popular sensitivty training program in the world of sexology and we are pleased to offer it here in Warsaw in spring 2014!

This is a once-in-a-lifetime opportunity to earn this valuable credential right here in the beauty of Poland. The SAR certificate of completion is mandatory for professionals working with human sexuality across the globe.

This unique “Sexual Attitude Reassessment and Restructuring” program or “SAR” is designed and led by two seasoned and world-famous sexologists: Dr. Patti Britton and Dr. Robert Dunlap, who have created a highly effective weekend intensive to achieve the goals of traditional and contemporary SAR.
“SAR“ (Sexual Attitudes Reassessment & Restructuring) training is a mandatory part of the training for those working in sex education, sex therapy, and/or sexuality counseling as required for the certification process by AASECT, the premier credentialing body in the USA, known as the American Association of Sexuality Educators, Counsellors and Therapists.

SAR training was first introduced in the 1960’s, as a mandatory part of the practical training of students of sexology in the Institute for Advanced Study of Human Sexuality in San Francisco (IASHS).
What is SAR?

“Sexual Attitudse Reassessment and Restructuring” or “SAR” is a highly provocative, experiential, cognitive and affective experience, which is designed to push comfort levels, elicit feelings and confront attitudes, beliefs and values about sexuality. Presentations encompass media, (including contemporary film, television and art), along with presentations and panels of live speakers/demonstrations showing the potential range of human sexual expression today. Topics will be revealed at the course itself; the element of surprise and the psychological state of non-expectation form part of the basis for this course.
Small group process drives the understanding and impact of the elements of the presentations in this course. SAR is not a clinical training in sex therapy nor is it traditional sex education; rather it enables the participant to move emotionally, intellectually, spiritually and psychologically into a zone of greater knowing, acceptance, and tolerance of human sexuality in all of its possible dimensions

SAR is a process-oriented, structured group experience that aims to expand the awareness of the participants about their own attitudes and values related to sexuality, and to assist them in understanding how these attitudes and values affect them in the field of sexology, both professionally and personally. Since the main objective of SAR is to study the attitudes and values, it is not a traditional academic experience serving distribution of purely formal knowledge, or psychotherapy focussed on solving personal problems. ”
SAR confronts participants with a wide range of sexual expression to reveal the areas in which they feel comfortable and uncomfortable. It sets the boundaries for future clinical or educational work in sexology for each participant. SAR focuses on creating a supportive group experience and ensuring growth through safety, including groundrules that protect confidentiality. In the context of this space it is possible to better realize one‘s own attitudes, values, and beliefs about sex, sexual behavior, sexuality and sexual identities. SAR allows participants to assess, explore, and challenge themselves in a safe and non-judgmental environment.

SAR training is a required part of the curriculum at “Sex Coach U“, which is represented in Poland by the organizer of training: Agata Loewe and the Polish students: Karo Aquabal, Marta Niedźwiecka & Katarzyna Kopowska(www.sexcoachu.com)

Information on leaders of the SAR:

PATTI BRITTON – Certified Clinical Sexologist, Master Sex Coach, Past President of the American Association of Sexuality Educators, Counselors and Therapists (AAaSECT), Fellow of the American Academy of Clinical Sexologists, Diplomate of the American Board of Sexology), Sexuality Educator certified by AASECT; Lifetime Certified Member of the American College of Sexologists, Member of the Society for the Scientific Study of Sexuality, Associate Professor of Sexology at the Institute for Advanced Study of Human Sexuality, Adjunct Faculty and dissertation chair at The Chicago School of Professional Psychology in Southern California.
She is also the author of hundreds of articles and four amazing books, a popular and respected mentor to colleagues, cyber-diva on sexuality, “sekspertka” in popular magazines and television programs and host of her own websites, and host of more than 40 DVDs about couple’s sexual enhancement. Dr. Britton offers a private practice in Beverly Hills and conducts workshops for couples in the charming resorts in Las Vegas and California. Dr. Britton is a pioneering sexologist who co-founded the world’s premier training and credentialing institute for specialists in the field of sex coaching worldwide, Sex Coach U.

Robert Dunlap – Clinical Sexologist and formerly certified sexuality educator by AASECT. Co-founder, administrator and director of media at Sex Coach U. Dr. Robert Dunlap is a graduate of the Institute for Advanced Study of Human Sexuality (IASHS) where he did his doctoral research and dissertation on “Aphrodisiacs: Herbals, Supplements and Botanicals.” He is a member of The Society for the Scientific Study of Sexuality, The American College of Sexologists and The Academy of Television Arts and Sciences.
He is also a director of documentary films in the area of sexuality, including the award-winning films “Beyond Vanilla” and “Xaviera Hollander: The Happy Hooker, Portrait of a Sexual Revolutionary.”

WHO IS SAR FOR?

For paarticipation in the SAR, we recommend the following professions may want this type of training experience:
Psychologists, mental health counselors, life coaches, personal development leaders, educators, health teachers, spiritual counselors, tantric healers, psychotherapists, physiotherapists, health professionals, clergy, sociologists, family planning providers, counsellors, sexuality researchers, and those who in their work may come into contact with human sexuality issues for clients, students or those they serve as their target audience.

GENERAL INFORMATION:

SAR is a three-day weekend course. (15 hours or more)
Friday: May 2nd: The first session will be held in the evening.
Saturday and Sunday: 3rd-4th . Sessions will be held all day.
According to tradition, additional sexology-related events will be available for your participation to enrich your learning and sensitivity to the broad expression of eroticism and sexuality.
Details of accompanying events will be given to participants in the e-mail.

Prices:
Studentsi (including SexCoachU student) :$350, early birds until 14th Febuary 2014: $300
Professionals: $450, early birds until 14th Febuary 2014: $400
Couples: $600, early birds until 14th Febuary 2014: $550

Cost does not include accommodation, meals and optional additional events

The training will accept participants from across Europe and the U.S. and from other countries. The working group will also offer Polish language translation during the SAR itself and at the additional events.

Contact:
drrobert@sexcoachu.com or
info@pozytywnaseksualnosc.pl
POLISH organizer:

Agata Loewe – psychologist, sexologist, sex educator and sex positive activist.

Fb event: https://www.facebook.com/events/513907988716869/?fref=ts